RealQUIT

Iðlaisvink save nuo paprasto rûkymo áproèio!

Statistika neteisinga. Ne daugiau kaip 9 milijonai lenkø rûkytø cigareèiø! Rûkymas kenkia paèiam rûkaliui ir aplinkui esantiems þmonëms. Daþniausiai pasitaikantis rûkymo pasekmiø poveikis yra dirglumas, kosulys, vadinamasis Rûkaliø kosulys, aiðkiai sustiprëjæs skonio pojûtis, koncentracijos sutrikimas, ðirdies ritmo maþëjimas ir kraujo spaudimas, apetito padidëjimas, miego sutrikimai. Bûtent ðie negalavimai daþnai stabdo jus nuo to, kad jûs ið tikrøjø atsisakysite priklausomybës. Dëka bioaktyviø RealQUIT magnetø jums nereikës jø patirti! Nustokite rûkyti be ðalutiniø poveikiø. Iðbandykite naujausià bûdà mesti rûkyti. Miegojimo niekada nebuvo taip paprasta!
gauti nemokamà paketà

Kaip veikia RealQUIT?

Bioaktyvûs RealQUIT magnetai naudoja aurikuloterapijos principà, ty neurologinius ryðius tarp vidinës ausies struktûros ir viso organizmo. Dël magnetø poveikio kûnas gamina daug endorfinø, kurie suteikia jausmus, panaðius á tuos, kuriuos kûnas patiria dël nikotino iðleidimo á kûnà. Taèiau endorfinø iðlaisvinimas yra natûralus ir nekenksmingas. Keli kartus bioaktyviøjø magnetø naudojimas leidþia organizmui nenaudoti nikotino. Magnetø pavirðius padengtas 24 karatø auksu, kuris nesukelia alerginiø reakcijø ir nesukelia ðalutiniø poveikiø, taèiau veiksmingai stiprina laidumà ir uþtikrina aukðtà magnetø efektyvumà.
gauti nemokamà paketà

Naudos RealQUIT nauda

Pirkite RealQUIT! Rûpinkitës savo sveikata ir atsikratykite nikotino priklausomybës. Pagrindiniai ðio produkto naudojimo privalumai:

Paðalinti nikotino cravings

Jûs nustosite jaustis poreikio pasiekti cigareèiø. Jums lydës panaðûs jausmai, lyg jûs rûkote.

Sveikatos ðalinimas nutraukus priklausomybæ

Staigus cigareèiø vartojimo nutraukimas neigiamai veikia sveikatà ir sukelia ávairius negalavimus. RealQUIT magnetai tampa visiðkai nepasiekiami.

Gerinti nuotaikà ir ramina

Nervingumas iðnyks, jûs nustosite jà sulaikyti, pasieksite cigareèiø.

Lengvas produkto naudojimas

Viskas, kà jums reikia padaryti, yra ádëti RealQUIT ant ausies. Jums nereikia nuryti tableèiø ir nepamirðti apie kità dozæ.

Natûralus veikimas be ðalutinio poveikio

RealQUIT neveikia staiga. Tai leidþia natûraliai atsikratyti nikotino cravings.

Naudok

Bioaktyvûs RealQUIT magnetai turëtø bûti dëvimi 3-4 valandas per dienà. Ðis laikas niekada neturëtø bûti ilgesnis. RealQUIT dedamas ant ausies, kad magnetai sudarytø magnetiná laukà tarpusavyje. Uþdëkite pirmàjà (maþesnæ) priekinæ ir antràjà (didesnæ) ausies galà. Galite ið karto palikti cigaretes, taèiau galite tai padaryti po 7 dienø, ypaè jei priklausomybë trunka ilgà laikà ir sukelia daug pokyèiø organizme. Po 7 dienø cigaretës turëtø bûti galutinai nutrauktos. Su RealQUIT bus lengva ir bus be ðalutiniø poveikiø. Produktas nesukelia jokio neigiamo poveikio sveikatai. Jo naudojimas yra saugus. Jûs gausite geriausiø rezultatø dël 25 anti-rûkymo gydymo su bioaktyviais magnetais.
Skaityti daugiau

Nuomonës ir poveikis

RealQUIT yra magnetai, kuriø veikimà patvirtina daugybë bandymø, o produktas yra sertifikuotas. Narkomanijos specialistai rekomenduoja naudoti RealQUIT magnetus net sunkesniais nikotino priklausomybës atvejais. Produktas rinkoje buvo maþdaug ilgà laikà ir tuo metu padëjo palikti milijonus þmoniø visame pasaulyje. Produktas yra populiarus tiek vyrø, tiek moterø. Jo veiksmingumas nëra susijæs su lytimi. Þmonës, vartojæ RealQUIT, prarado priklausomybæ nuo nikotino, ir jø sveikata gerokai pagerëjo. Nutraukus rûkymà, nikotino vartojimo nutraukimo metu nebuvo jokiø sutrikimø. Specialistai sutinka, kad RealQUIT yra geriausias bûdas mesti rûkyti, kuris kada nors pasirodë.
perskaityk visas atsiliepimus
Prisijungæs: Liko: menas
Dëmesio! Reklama jums RealQUIT tik pagal
pirkti dabar